Vallensbæk Sejlklub > Kapsejlads > Tirsdagskapsejlads > Sejladsbestemmelser (SI)

Vallensbæk Sejlklubs Sejladsbestemmelser
for Aftenmatch 2019

Der sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Nordic Sailing Federation og Dansk Sejlunions forskrifter.

Endvidere gælder nærværende sejladsbestemmelser.

Den officielle opslagstavle er placeret på Vallensbæk Sejlklubs hjemmeside: www.vallensbaek-sejlklub.dk

Regel 52 er ændret: Det er tilladt at benytte elektriske spil.

Deltagere
Sejladserne er åbne for både indmålt efter DH og for standardklassebåde (start 1 + 2). Der er mulighed for ”spilerløs” deltagelse (start 1 + 2) med reduceret DH-mål. Desuden er det muligt at deltage uden målebrev/klassebevis, hvor der vil blive sejlet efter tilpasset ”lystal” i separat start (start 3) samt som 2 Star (maks. 2 personer ombord) (start 3).

Løbsinddeling
Deltagerne inddeles i et antal løb afhængig af antal tilmeldte, fordelt på 3 starter.
Standardklassebåde med 5 (tilmeldt før første sejlads) eller flere deltagere får eget løb.
Der tilstræbes ”spilerløse” løb og løb uden målebrev/klassebevis.

Sejladser
Kapsejladsområdet er beliggende syd for Vallensbæk Havn. Der planlægges en serie med 16 sejladser op-/nedbaner.

Banemærker
Banemærkerne udgøres af oppustelige orange eller gule cylindre.

Udlagte mærker kan erstattes af faste mærker senere på sæsonen – dette vil i givet fald blive meddelt på den officielle opslagstavle.

Baner
Der sejles op-/nedbane (bagbord bane) med variabel banelængde, dog min. 0,5 sm. Banen er beskrevet i bilag til nærværende sejladsbestemmelser.

For 1. og 2. start vil der blive vist et skilt med [1], [2] eller [3] på dommerbåden. Det angiver det antal gange, banen skal omsejles.

Som udgangspunkt omsejler 3. start banen 2 gange. Såfremt dette ændres, vil det blive slået op på den officielle opslagstavle senest 2 timer inden start.

Startlinje
Startlinje er mellem orange flag på stage og orange flag på dommerbåden. Begrænsningsmærke kan være udlagt. Både må ikke passere mellem begrænsningsmærket og dommerbåden.

Mållinje
Mållinje er mellem orange flag på stage og orange flag på målbåden.

Stratprocedure
Varselsignal – afgives ved 5 min til en start.
Klarsignal – afgives ved 4 min til en start.
Et-minut-signal – afgives ved 1 min til en start.
Startsignal – afgives når starten går.

Alle signaler består af lyd og signalflag.
Det er flaget, der er gældende for tiden til start.

 1. start:

Varselssignal – ’Talstander 1’ hales op.
Klarsignal – ’Signalflag P’ hales op.
Et-minuts-signal – ’Signalflag P’ hales ned.
Startsignal – ’Talstander 1’ hales ned.

 2. start:

Varselssignal for 2. start sættes samtidig med startsignal for 1. start
Varselssignal – ’Talstander 2’ hales op.
Klarsignal – ’Signalflag P’ hales op.
Et-minuts-signal  – ’Signalflag P’ hales ned.
Startsignal  – ’Talstander 2’ hales ned.

 3. start:

Varselssignal for 3. start sættes samtidig med startsignal for 2. start
Varselssignal – ’Talstander 3’ hales op.
Klarsignal – ’Signalflag P’ hales op.
Et-minuts-signal – ’Signalflag P’ hales ned.
Startsignal  – ’Talstander 3’ hales ned.

Løb i hhv. 1. 2. og 3. start fremgår af løbsinddelingen, der er opslået på den officielle opslagstavle.

Skilt med L/ M/ H signaleres fra dommerbåden, som henviser til DH vindstyrketabel, der sejles efter:
TAUD_L= Vurderet gennemsnitsvind på 5 m/s og derunder.
TAUD_M= Vurderet gennemsnitsvind på mellem 4 m/s 8 m/s.
TAUD_H= Vurderet gennemsnitsvind på 7 m/s og derover.

Kapsejladskomiteen kan ændre TAUD_X under sejladsen, og det markeres ved målgang. En sådan ændring vil gælde hele sejladsen.
Kapsejladskomiteens valg af sømiletid kan ikke gøres til genstand for anmodning om godtgørelse i henhold til RRS 60.1 (b) og 62.1 (a).

Tidsbegrænsning
2 timer efter sidste start.
Ved sæsonenes sidste sejlads dog 30 min., efter startens første båd er gået i mål.

Afkortet bane
Ved afkortning af banen sættes ’signalflag S’ på dommerbåden. Samtidig afgives 2 lydsignaler, og sidste omgang bortfalder.

Afkortning af banen kan i øvrigt signaleres i henhold til Kapsejladsreglerne.

Protester
Protester meddeles målbåden og skal være afleveret skriftligt i Vallensbæk Sejlklub eller på tirsdagskap@vallensbaek-sejlklub.dk senest 2 timer efter sejladsens afslutning. Ved sidste sejlads i serien er protesttiden 30 min. efter sejladsens afslutning. Indberettede protester vil blive annonceret på Vallensbæk Sejlklubs hjemmeside (www.vallensbaek-sejlklub.dk ) på resultatlisten. Protestkomiteen tilstræber at behandle protester inden den følgende sejlads. Ved seriens sidste sejlads dog umiddelbart efter dennes afslutning.

Pointsystem
Der er planlagt 16 sejladser. Point for de 4 dårligste resultater fratrækkes pointsummen. Sejladser, hvor der ikke kan tildeles point, udgår af serien.

Præmier
For hele serien er der præmier for hver 5. tilmeldte båd i hvert løb. Præmieoverrækkelse for serien finder sted den 27. september 2019 i Vallensbæk Sejlklub, klubhuset 1. sal, hurtigst muligt efter protesttidens udløb.

Ansvarsfraskrivning
Deltagerne deltager i stævnet fuldstændig på egen risiko. (Se RRS 4, Beslutning om at kapsejle). Den arrangerende myndighed påtager sig ikke noget ansvar for materielskade, personskade eller dødsfald, der opstår som følge af eller før, under eller efter stævnet.

Forsikring
Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring.      

Klik her for at se baneskitsen som PDF …

 

 

Print Friendly, PDF & Email