Vallensbæk Sejlklub > Om klubben > Vedtægter

Vedtægter for Vallensbæk Sejlklub

 

Klubben  

§ 1

Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med et rødt V fra overkant til underkant.

§ 2

Klubbens formål er at være samlingssted for sejlsportsinteresserede og tilbyde dens medlemmer sejladsoplevelser, samvær og sport. Herunder:

– at uddanne i og udbrede kendskabet til sejlsport
– at udvikle og træne sejlere
– at arrangere kapsejlads- og tursejladsarrangementer
– at arrangere klubaktiviteter med sigte på samvær og oplevelser
– at fremme sejlsporten til glæde for klubbens medlemmer

§ 3

Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og er undergivet dennes samt Danmarks Idrætsforbunds love og bestemmelser.

Indmeldelse

§ 4

Indmeldelse skal ske til klubbens sekretariat. For medlemmer, som ikke er myndige (under 18 år), kræves forældrenes skriftlige samtykke.

Medlemmerne kan være juniorer til det fyldte 18. år.

Bestyrelsen kan udpege æresmedlemmer.

Kontingent

§ 5

Klubbens kontingent samt eventuelt indmeldelsesgebyr bliver vedtaget for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingentet skal mindst være det, som Dansk Sejlunion kræver for at opnå tilskud eller lån.

Ægtefæller til aktive medlemmer, pensionister, unge under uddannelse under 25 år og forældre til juniorer kan blive aktive medlemmer til nedsat kontingent.

Kontingentet bliver opkrævet helårsvis forud og gælder for kalenderåret.

Medlemmer, der bliver indmeldt efter den 1. juli, betaler halvt kontingent for det pågældende år.

Betalingsfristen fremgår af opkrævningen. Ved overskridelse af betalingsfristen kan der opkræves et administrationsgebyr.

Udmeldelse

§ 6

Gyldig udmeldelse kan kun ske skriftligt (for eksempel via e-mail) til klubbens sekretariat med mindst 14 dages varsel til den 31. december. Gyldig udmeldelse forudsætter, at medlemmet har betalt sit klubkontingent for indeværende år.

Kontingentrestance

§ 7

Når et medlem skylder kontingent for et år, kan bestyrelsen med mindst otte dages skriftligt (for eksempel via e-mail) varsel udelukke vedkommende. Ingen, der er udelukket for kontingentrestance, kan blive medlem igen, før gælden til klubben er betalt.

Generalforsamling

§ 8

Generalforsamlingen er med de begrænsninger, der følger af vedtægterne, højeste myndighed i klubben. Ordinær generalforsamling holdes hvert år i marts. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling skriftligt via e-mail og på Vallensbæk Sejlklubs hjemmeside med mindst 2 måneders varsel. Senest 8 dage før generalforsamlingen skal holdes, sender bestyrelsen dagsorden og regnskab for det forløbne år til medlemmerne via e-mail. Bilagene vil også ligge til afhentning, efter aftale med sekretariatet, i Vallensbæk Sejlklubs klubhus.

Forslag, som medlemmerne ønsker vedtaget på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 måned før den fastlagte dato for afholdelse af generalforsamlingen.

Alle aktive medlemmer, og som ikke er i kontingentrestance, har stemmeret.

Kun medlemmer, der er til stede, kan stemme på generalforsamlingen. Medlemmer under 18 år har ingen stemmeret.

§ 9

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Fremlæggelse af mål og aktiviteter for indeværende år
 5. Fremlæggelse af budget for indeværende år samt fastsættelse af kontingent for det følgende år
 6. Indkomne forslag
 7. Valg til bestyrelsen
 8. Valg af revisorer og suppleant
 9. Information fra Vallensbæk Havn
 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer til Vallensbæk Havn, hvoraf den ene vælges af samtlige medlemmer af Vallensbæk Sejlklub, mens de øvrige vælges af klubbens havneindskydere
 11. Eventuelt

§ 10

Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

Bestyrelsen skal indkalde, når mindst 1/3 af medlemmerne stiller skriftligt krav herom med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.

Generalforsamlingen skal holdes senest 1 måned efter, at bestyrelsen har modtaget kravet.

Om udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 8.

§ 11

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal, jf. dog §§ 17 og 19.

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Hvis mindst tre stemmeberettigede medlemmer ønsker det, skal afstemning og valg dog være skriftlig.

Der optages referat af mødet, som godkendes af dirigenten og den valgte formand.

Referatet offentliggøres på Vallensbæk Sejlklubs officielle hjemmeside senest 1 måned efter mødets afholdelse.

Har en generalforsamling afgjort en sag, kan denne ikke blive behandlet igen på samme generalforsamling.

Bestyrelsen

§ 12

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer den i alle forhold. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer samt op til 6 ordinære bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

Bestyrelsen bliver valgt for 2 år ad gangen. I lige år vælges formand og op til tre ordinære bestyrelsesmedlemmer; i ulige år vælges næstformand, kasserer og op til 3 ordinære bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

Kun medlemmer, der er stemmeberettigede og myndige, er valgbare til bestyrelsen.

§ 13

Bestyrelsen konstituerer sig snarest på et bestyrelsesmøde senest 14 dage efter generalforsamlingen.

Kassereren kan ikke samtidig være formand eller næstformand.

Bestyrelsen fastsætter selv forretningsordenen. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og mindst halvdelen af den øvrige bestyrelse er til stede.

Bestyrelsen vælger mødeform (virtuelt/elektronisk/fysisk etc.).Hvis formanden er fraværende, fungerer næstformanden som formand. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov.

Bestyrelsens beslutninger og referat af møderne noteres i et referat, som formidles via sejlklubbens officielle hjemmeside.

Bestyrelsen tegnes af formanden og kassereren i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

Regnskab

§ 14

Klubbens regnskabsår er 1. januar – 31. december. Årsregnskabet skal påtegnes af revisorerne og forelægges den ordinære generalforsamling ifølge § 8.

§ 15

Bestyrelsen udarbejder et budget for Vallensbæk Sejlklub for det kommende kalenderår, som formidles til medlemmerne elektronisk inden udgangen af november måned det foregående år. Senere principielle ændringer af budgettet udsendes til orientering til berørte udvalg og formidles til klubbens medlemmer elektronisk.

Revision

§ 16

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen to revisorer og en revisorsuppleant. Revisorerne skal hvert år gennemgå regnskabet og kontrollere, at beholdningen er til stede.

Revisorerne forsyner driftsregnskab og status med en påtegning. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

Vedtægter

§ 17

Vedtægterne kan ændres på enhver generalforsamling, når mindst 1/4 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede.

På en ordinær generalforsamling kan forslag om vedtægtsændringer vedtages med simpelt flertal. På en ekstraordinær generalforsamling kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Er der på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, flertal for forslaget, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor det stillede forslag kan vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer uanset antal fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Eksklusion

§ 18

Et medlem kan ekskluderes ved:

Stk. 1:
Bestyrelsen kan indstille til generalforsamlingen, at et medlem skal ekskluderes, når mindst 2/3 af bestyrelsen stemmer for beslutningen. Inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, skal medlemmet have lejlighed til at forsvare sig overfor bestyrelsen.

På førstkommende generalforsamling skal eksklusionen godkendes af generalforsamlingen. Godkendelsen af eksklusionen sker ved simpelt flertal blandt de tilstedeværende medlemmer.

Indtil eksklusionen er afgjort på generalforsamlingen, beholder medlemmet sine rettigheder. Medlemmet har ret til at forsvare sig på generalforsamlingen. Spørgsmålet om eksklusionen skal optages som et særskilt punkt på generalforsamlingens dagsorden. Afstemninger om eksklusion skal altid ske skriftligt.

Stk. 2:
Et medlem kan blive ekskluderet, når det efter motiveret forslag fra medlemmerne vedtages på en (ordinær) generalforsamling.

Vedkommende skal have skriftlig besked herom mindst 8 dage før generalforsamlingen.

Medlemmet har ret til at forsvare sig på generalforsamlingen. Spørgsmålet om eksklusionen skal optages som et særskilt punkt på generalforsamlingens dagsorden. Godkendelsen af eksklusionen sker ved simpelt flertal blandt de tilstedeværende medlemmer. Afstemninger om eksklusion skal altid ske skriftligt.

Ophør af klubben

§ 19

Beslutning om ophør af klubben kan kun tages på en ekstraordinær generalforsamling, der har dette som eneste punkt på dagsordenen, og hvor mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede. Forslaget kan vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer. Stemmer 3/4 for forslaget på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 1 måned indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutningen om ophør kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

Klubbens disponible formue og ejendele skal, efter generalforsamlingens beslutning, anvendes til fordel for dansk amatør-idræt, især sejlsportsformål og/eller andet almennyttigt formål, fortrinsvis i Vallensbæk Kommune. Beslutningen herom kan afgøres ved simpelt flertal.

Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling 30. april 2016

Print Friendly, PDF & Email