Vallensbæk Sejlklub > Aktiviteter > Sejlerskole > Retningslinjer

Retningslinjer for Vallensbæk Sejlklubs Sejlerskole

Vallensbæk Sejlklubs Sejlerskole gennemfører undervisning efter nedenstående retningslinjer.

Ledelse
Sejlerskolen ledes af et Sejlerskoleudvalg bestående af sejlerskoleleder og instruktører. Sejlerudvalget vælger en kontaktperson til at repræsentere Sejlerskolen i klubbens bestyrelse. Instruktører og bådsmænd udfører frivilligt og ulønnet arbejde i Sejlerskolens regi. Sejlerskolens kontaktperson deltager i Dansk Sejlunions sejlerskolelederseminar minimum hvert andet år.

Sejlerskolens kontaktperson er Jacob Thordal, jacob@vmb24.dk

Instruktører
Sejlerskolens instruktørerne er omfattet af en kollektiv forsikringsaftale, når de virker for klubben. Instruktører tilbydes kursus i førstehjælp.

Vallensbæk Sejlklub stiller følgende krav til nye instruktører:
– Den nye instruktør skal være i besiddelse af et duelighedsbevis, som er opnået i en sejlbåd, eller have opnået tilsvarende færdigheder og viden.
– Den nye instruktør skal deltage i de instruktørkurser, som gennemføres af Dansk Sejlunion (DS). Den praktiske del kan dog gennemføres lokalt af Sejlerskolen.

Vallensbæk Sejlklub vedligeholder uddannelsen af instruktører således: Før sæsonstart gennemføres en undervisningsdag for alle med samme indhold som det af DS gennemførte praktiske kursus. Vallensbæk Sejlklub afholder et møde for instruktører i første kvartal. Her debatteres undervisningsformer og normer.

Elever
Elever skal være medlem af Vallensbæk Sejlklub og mindstealderen er 16 år. Deltagelse i undervisningen er på eget ansvar, både til søs og på land. Erstatningskrav vil ikke kunne gøres gældende overfor skolens instruktører, sejlerskoleleder eller ledelsen af sejlklubben. Det anbefales, at elever selv søger oplysning om dækning hos eget forsikringsselskab. Eleverne tildeles før sæsonstart deres træningstidspunkter til praktisk sejlads. Eleverne skal under færden ombord altid bære fodtøj med skridsikre lyse såler. Redningsvest med krave er obligatorisk under sejladserne.

Alle elever skal deltage ved klargøring af bådene til søsætning og optagning. Eleverne forestår forårsklargøring med deltagelse i mindst 2 dage og afrigning om efteråret med deltagelse i mindst 1 dag. Undervisningen i klargøring og afrigning foregår under vejledning fra instruktører. Særlige forhold: – 1. års elever foretager afrigning efter sæsonens afslutning. – 2. års elever foretager tilrigning før sæsonens start.

Hvis en elev udviser en opførsel, eller mangel på interesse, der er til skade for den øvrige undervisning eller den gode tone på skolen, kan instruktøren indstille til skolelederen, at eleven udelukkes fra undervisningen. Eleven kan udelukkes uden kompensation for kursusafgift.

BEMÆRK: Fravær (som ikke er specifikt aftalt) ved klargøringen i foråret eller efteråret kan medføre, at eleven ikke indstilles til eksamen. 

Alle elever skal betale en kursusafgift, som for hver sæson fastsættes af klubbens bestyrelse. Beløbet skal være indbetalt, inden undervisningen begynder. Kursusafgiften dækker kun i beskedent omfang udgifterne ved drift af Sejlerskolen (vedligeholdelse af bådene og indkøb af nye sejl). Sejlerskolens budget er godkendt af bestyrelsen og optræder som selvstændig post i klubbens budget. Udmeldelse fra sejlerskolen i løbet af sæsonen medfører ikke hel eller delvis tilbagebetaling af kursusafgift.

Afbud til undervisning skal meldes i rimelig tid til instruktøren. Det aftales individuelt mellem elever og instruktører, hvordan der kommunikeres bedst sammen (e-mail, SMS, telefon).

Fastholdelse af elever i sejlklubben forsøges fremmet således:
– Sejlerskolen planlægger natsejlads for alle klubbens medlemmer. Her er der mulighed for, at elever kan være gast på andre medlemmers både.
– Sejlerskolen forsøger at få så mange som muligt til at deltage i 24 timers sejladserne. Her er der mulighed for, at elever kan være gast på andre medlemmers både.
– Når elever har deltaget i kapsejladsundervisningen, arbejder sejlerskolens kapsejladsinstruktører for at skaffe de nyuddannede kapsejlere gastepladser på medlemmernes både.
– Alle tilbud om aktiviteter i Sejlerskolen sendes direkte fra sejlerskolelederen til eleverne.
– Afgang af elever i utide følges op af en samtale mellem sejlerskolelederen og pågældende elev samt mellem sejlerskolelederen og pågældende elevs instruktør.

Undervisning
Den praktiske undervisning til duelighedsbeviset foregår fortrinsvis i Sejlerskolens sejlbåde og varer to sæsoner; for motorbåde en enkelt sæson, for speedbåde i ca. 15 timer. For navigation varer undervisningen en vintersæson eller seks lørdage ved intensivkurser (udbydes kun ved tilstrækkelig tilslutning).

Der sejles én aften om ugen, og undervisningstiden er normalt på 2-3 timer. Sejlerskolen benytter Dansk Sejlunions standardundervisningsmateriale.

Sejlerskolen underviser minimum til det færdighedsniveau, som Søfartsstyrelsen stiller som krav ved den praktiske duelighedsprøve.

Ved undervisningens afslutning bør alle elever kunne opfylde kravene til erhvervelse af duelighedsbevis. Sejlerskolen afholder de praktiske delprøver til duelighedsbevis. Sejlbåde gennemfører delprøven den sidste lørdag i september. I de øvrige bådtyper, når eleverne er klar til delprøve.

Skolesejladsen er begrænset til et område i Køge Bugt, som ligger nord for en linje mellem Aflandshage og Mosede Havn.

Under sejladsen skal besætningen bestå af max. fire og min. to personer, hvoraf en er instruktør. Logbogen skal føres før og efter hver sejlads. Tjeklister udfyldes efter hver sejlads.

Sejlerskolen underviser i teoretisk navigation i vintersæsonen og gennemfører delprøve i teori efter undervisningens afslutning.

Principper for fordeling af elever og instruktører:
– Alle elever gives mulighed for at vælge bådtype og undervisningsdag.
– Ingen instruktør underviser den samme elev begge sæsoner.
– Undervisningen på 1. og 2. år gennemføres på mandage, onsdage og torsdage.

Sejladsen aftales indbyrdes på den enkelte båd.

På tirsdage anvendes et par af skolebådene til undervisning og deltagelse i kapsejlads eller spilersejlads. Juli måned er sommerferiemåned og derfor undervisningsfri. Ønsker holdene at sejle på andre tidspunkter, aftales dette separat med skolelederen og/eller instruktøren.

Indtagelse af alkohol før eller under sejlads er ikke tilladt og kan medføre bortvisning.

Bådene
Sejlerskolen råder over følgende sejlbåde; 2 stk. International 806, 2 stk. J/80 og en Albin Ballad turbåd. Skolebådene er ansvarsforsikret. Sejlerskolelederen administrerer anvendelsen af skolebådene.

Bådens taske med navigations- og sikkerhedsudstyr samt værktøj og reservedele skal forefindes i båden under sejlads.

Bådene rengøres efter sejlads og afleveres i daglig orden. Enhver fejl, mangel eller skade skal forsøges udbedret og meldes til bådsmanden eller skolelederen og til morgendagens instruktør, såfremt skaden ikke kan udbedres. Der gives besked til skolelederen og bådsmanden via telefon og evt. suppleret af e-mail.

Sejlbådene vedligeholdes ved hver sæsonstart:
– Der foretages let slibning og bundmaling samt vask og polering af fribord.
– Skøder og fald skiftes ved behov.
– Der indkøbes nye sejl til vores 806 og turbåd efter behov. Alle sejl gennemgås hvert efterår, defekte sejl sendes til reparation, slidte sejl udskiftes efter vurdering.
– Nye sejl anvendes kun til kapsejlads. Når der tilgår nyt sejl, rykker nuværende sejl til at være undervisningssejl.
– Turbåden skal vedligeholdes, så den fremstår pæn og velholdt samt være i en sikkerhedsmæssig høj standard.

Ved sæsonstart skal skolelederen planlægge klargøringen, herunder omfang af arbejdet og deltagelse af elever og instruktører. Arbejdets omfang og deltagelse fremlægges på fællesmødet i marts måned.

Før første undervisningsaften foretager instruktørerne, som skal sejle med bådene, og sejlerskolelederen en nøje gennemgang af bådene.

Sociale arrangementer
Sejlerskolen forsøger at værne om det sociale og det at få nye sejlervenner på sejlerskolen. Det er ikke ualmindeligt, at besætningen på en skolebåd samles til en øl/vand eller en bid mad efter sejladsen og diskuterer dagens øvelser. Der er desuden en god mulighed for eleverne til at stille spørgsmål om sejlsport og både, som den erfarne instruktør selvfølgelig vil være behjælpelig med at besvare. Derudover arrangeres en fest for instruktører og elever med ledsagere.

Der kan gennemføres en weekendtur i skolebåde og egne både.

Til den praktiske eksamen gennemføres der på dagen fælles morgenmad og frokost.

Natsejlads foregår som et frivilligt tilbud i september måned. Deltagere er instruktører, elever og øvrige medlemmer af sejlklubben. Denne sejlads foregår både i skolens både og i egne både.

Sikkerhedspolitik for Sejlerskolen
Sejlerskolens sikkerhedspolitik skal forebygge uheld, og hvis uheld opstår, beskrive, hvorledes skader begrænses og foranstaltninger iværksættes.

Når praktisk undervisning finder sted, har instruktøren det hele og fulde ansvar såvel til søs som på land. Instruktøren kan aflyse sejladsen, hvis det skønnes, at vejret ikke er egnet til undervisning. Instruktøren har en telefonliste på de øvrige instruktører og telefon nr. til politi og redning samt en adresseliste på nabohavne for det tilfælde, at der skal rekvireres ambulance til tilskadekomne, der skal sejles til den nærmeste havn. Se sikkerhedskortet i sejlerskolerummet.

Til forebyggelse af uheld skal der anvendes redningsvest af alle ombord på Sejlerskolens både.
Der må ikke drikkes alkohol før eller under undervisningen på skolebådene. Det er instruktørens ansvar, at det overholdes.
På alle både skal der være redningskrans, kasteline og øsekar. Ved deltagelse i natsejlads endvidere MOB bøje med lys.
Før hver sejlads skal logbogen i Juniorhuset udfyldes.
Tursejladser i turbåden føres i særskilt logbog.
Alle både med motor skal have godkendt skumslukker.

Når ulykken er sket:
– Stands ulykken
– Yd livreddende førstehjælp
– Alarmér
– Yd almindelig førstehjælp
– Bring tilskadekomne i land
– Underret de nærmeste pårørende. (Telefonliste på nærmeste pårørende opdateres inden første undervisningsdag    og opbevares ved sejlerskolelederen og formanden for sejlklubben.)
– Underret sejlerskoleleder eller formand

Forhold til pressen
Hvis du anmodes om en udtalelse til pressen, så vær præcis i dine udtalelser og husk, at du udtaler dig som privatperson og ikke på klubbens vegne. Er du i tvivl, skal du rette henvendelse til sejlerskolelederen.

Kommunikation
Sejlerskolen anvender udelukkende e-mail, SMS og telefon til at kommunikere med skolens elever. Skolens aktiviteter m.v. omtales i klubbens nyhedsbrev.

Vedtaget på bestyrelsesmødet den 26. januar 2011
Enkelte rettelser foretaget i oktober 2011, marts 2014, december 2014, september 2017, oktober 2017, december 2017, marts 2018 og september 2018
Print Friendly, PDF & Email