Ekstraordinær generalforsamling 2014

By 14. november 2014november 23rd, 2014Bestyrelsen

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 27. november 2014 kl. 18:30 i VSK klubhuset.

Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Behandling af forslag om vedtægtsændringer

På den ordinære generalforsamling den 28. november 2013 blev følgende to forslag vedtaget med 2/3 flertal af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.

Da generalforsamlingen, med 51 fremmødte stemmeberettigede medlemmer, ikke var beslutningsdygtig til endegyldig vedtagelse af vedtægtsændringer, skal de fremlagte forslag i henhold til vedtægternes § 16 forelægges en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslagene kan vedtages med 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Forslag 1
Bestyrelsen foreslår ændring af regnskabsåret:
Ændringerne er mærkeret med fed og understreget.

§ 14
Klubbens regnskabsår er 1. januar – 31. december. Årsregnskabet skal påtegnes af revisorerne og forelægges den ordinære generalforsamling ifølge § 8.
Motivation:
Bestyrelsen foreslår at regnskabsåret følger kalenderåret, dette af praktiske årsager og for at sikre at udgifterne følger indtægterne i den skitserede regnskabsperiode.

Det har igennem længere tid vist sig at være uhensigtsmæssigt, at regnskabet slutter mens klubbens sæsonaktiviteter stadig er i gang. Derfor forslaget om at ændre regnskabsåret, således at det følger kalenderåret.

Forslag 2
Bestyrelsen forslår præcisering af den skriftlige indkaldelse, samt ændring af termin for afholdelse af generalforsamlingen, så den følger forslag 1:
Ændringerne er mærket med fed og understreget.

§8
Generalforsamlingen er med de begrænsninger, der følger af vedtægterne, højeste myndighed i klubben. Ordinær generalforsamling holdes hvert år i marts måned. Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen skriftligt via e-mail og Vallensbæk Sejlklubs hjemmeside med mindst 3 ugers varsel. Senest 8 dage før generalforsamlingen skal holdes, sender bestyrelsen dagsorden, regnskab for det forløbne år, samt budgetforslag til medlemmerne. Forslag, som medlemmerne ønsker vedtaget på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar Alle aktive medlemmer, der har været medlemmer i mindst 3 måneder, og som ikke er i kontingentrestance, har stemmeret. Kun medlemmer, der er til stede, kan stemme på generalforsamlingen. Medlemmer under 18 år har ingen stemmeret.

Motivation:
Praksis igennem de sidste år har været, at indkaldelsen udsendes via e-mail, og annonceres på hjemmesiden. Det er bestyrelsens ønske at gøre indkaldelse samt alle bilag tilgængelige online, så kommunikationen til medlemmerne sikres. Ligeledes er det bestyrelsens ønske, at begrænse udgifterne til porto, samt det arbejde som er forbundet med udsendelse af materiale.

3. Eventuelt

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply