Vallensbæk Sejlklub > Om klubben > Brug af klubbens lokaler > Leje af klublokale

Leje af klubbens lokaler

1. Til klubbens arrangementer  – og deres forberedelse – reserverer det for arrangementet ansvarlige udvalg de nødvendige lokaler senest 12 måneder før arrangementet. Se i lokalekalenderen, om lokalet er ledigt til dit arrangement.

Klubben har forlods reserveret følgende datoer, hvor lokalet ikke kan bestilles eller lejes ud til klubbens medlemmer:

Dag / dato   Arrangement
Faste arrangementer
Første torsdag i januar, februar og marts, november & december Klubaften
Sidste lørdag i april Standerhejsning
Sidste lørdag i oktober Standernedhaling

Anvendes disse datoer alligevel ikke, kan de benyttes af andre. Kig i lokalekalenderen. Lokalet bookes gennem restaurant Krabben (telefon: 43 54 05 45/mail: info@restaurant-krabben.dk)

På dagen for arrangementet holdes rummet med baren så vidt muligt fri til kl. 17.00 til medlemmernes spontane samvær, dog ikke spisning og lignende. Efter kl. 17.00 er hele 1. sal forbeholdt det reserverende udvalg.

2. Medlemmerne kan anvende den del af klublokalet, der ligger bag foldedøren, til spisning eller andet samvær, der kan opfattes som mere eller mindre privat, når det ikke er reserveret til anden side. Dog ikke til aktiviteter af kommerciel karakter. Medlemmerne kan også uden vederlag låne rummet bag foldedøren til åbne receptioner, når dette ikke er reserveret. Ved receptioner forstås arrangementer af kortere varighed uden opdækning, og hvor alle medlemmer er velkomne. Receptioner kan afholdes i tidsrummet fra kl. 06.00-14.00.

Oplysning om reservationer m.v. fås i klubbens sekretariat.

Lokalet skal efterlades i rengjort stand (se instruktion under disse regler).

3. Medlemmerne kan leje klublokalet, når det ikke er reserveret til andre formål, og når anledningen berører medlemmets husstand direkte. Der må max. deltage 70 personer.
Se i lokalekalenderen, om lokalet er ledigt til dit arrangement.

Lokalet bookes og lejes i gennem restaurant Krabben (telefon 43 54 05 45), hvor lejekontrakt og nøgler udleveres. Efter endt lejeperiode afleveres nøgler osv. sammen sted efter nærmere aftale mellem Restaurant Krabben og lejer.

Lejen fastsættes af bestyrelsen og er for tiden 3.000 kr. inklusive service og brug af fadølsanlæg eksklusive øl. Ud over lejen erlægges et depositum på 2.000 kr. Begge beløb skal være betalt senest 14 dage efter kontraktens underskrift. I modsat fald ophæves kontrakten.

Lejemålet omfatter lokalet bag foldedøren og køkkenet frem til kl. 17.00 og derefter hele 1. sal.
Lokalerne (klublokalet, køkkenet, trapperummet og toiletterne på 1. sal) kan tidligst benyttes fra kl. 10.00 og skal efterlades ryddet og rengjort senest kl. 09.00 den efterfølgende dag. Service skal efterlades renvasket, optalt og stillet på plads. Udenomsarealerne indgår ikke i lejen, hvorfor at der ikke må tages permanent ophold i lejeperioden.

4. Lån af klublokalet noteres på hjemmesiden. Leje af klublokalet kan ske indtil 12 måneder før lejedatoen. Der udfærdiges en bindende kontrakt, som er gældende, når leje og depositum er indbetalt.

Der kan ikke ske reservation længere tid frem end 12 måneder.

5. Lån og leje kan ske til aktive medlemmer med mindst 6 måneders klubmedlemskab og uden kontingentrestance. Desuden kan Restaurant Krabben og fritidsorganisationer med tilknytning til søsport, Vallensbæk Havn, Strandparken, Vallensbæk Kommune samt lokale foreninger låne/leje klublokalet. Lokalet kan ikke videreudlejes eller udlånes til ikke-medlemmer af Vallensbæk Sejlklub.

6. Ordensregler for lån og leje af klublokalet. Pligten til oprydning og rengøring omfatter såvel klublokalet som køkken, trapperum som toiletter på 1. sal.

– Der må ikke henkastes affald, cigaretskodder, væsker eller andet på eller udover altanen på første sal.
– Stole og borde i lokalet bag foldedøren skal forblive dér og må ikke sættes ind i det lille lokale foran foldedøren eller ud i trapperummet.
– Stole og borde sættes efter brug som vist på den ophængte oversigtstegning.
– Hvis lamper har været hejst op, skal disse igen sænkes.
– Tomme flasker afleveres i flaskecontaineren i affaldshuset ved Juniorhuset.
– Affald lægges i affaldscontaineren i affaldshuset ved Juniorhuset.
I køkkenet skal lejerne selv levere diverse vaskemidler, viskestykker m.v.

Enhver beskadigelse af inventar, service eller udstyr og maskiner skal umiddelbart rapporteres til Restaurant Krabben og vil blive modregnet i depositummet. Ufuldstændig rengøring og opvask vil ligeledes medføre fradrag i depositummet eller krav om betaling. Bemærk: Køkkenet må kun anvendes til anretning.

Supplerende rengøringsinstruktion (let rengøring):

Inventar:
Alle vandrette flader skal være aftørret. Lodrettet flader i baren på vægge osv. skal være pletaftørret, hvor synligt snavs fremgår.
Stole skal være uden synligt snavs.
Ølhanerne skal være aftørret, og spilbakken tømt.
Vaske skal være aftørret og tømmes for evt. affald

Gulvareal:
Baren: Gulvarealet skal fejes og vådovertørres.
Lokalet: Gulvet skal være frit for affald, spild og andet samt let støvsugning skal være foretaget.
Køkken: Gulvarealet skal fejes og vådovertørres.
Toiletterne: Gulv skal fejes og vådovertørres, dette gælder også mellemgangen.
Trappen & trappeafsatsen: Synligt affald skal være bortskaffet, og synligt snavs fjernes.

Toiletter: (inventar)
Toiletterner skal være rengjort i kummen og under skålen.
Håndvaske skal være rengjort for synligt snavs.
Affald og andet skal være bortskaffet.

Affald:
Alt affald skal være fjernet fra lokalet, og deponeret i de anviste containere.

I lejeprisen er inkluderet en afslutningsrengøring, når ovenstående lette rengøring er udført af lejer.

Print Friendly, PDF & Email